VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA TÝCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNOK, ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIE SÚBOROV „COOKIES“

Vitajte na stránkach našej spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.. Túto internetovú stránku na doméne friscocider.sk prevádzkuje spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., IČO 31648479, so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddelenie Sa, vložka č. 10414/P. Všetky odkazy na „Pivovary“, „spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.“, „naša spoločnosť“, „Spoločnosť“, „náš“, „nás“ nebo „my“ predstavujú odkazy na Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s..

1. Podmienky užívania

Všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.. Všetky práva sú vyhradené.

Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami (ďalej tiež len ako „Podmienky“). Spoločnosť ponúka tento web, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke, pre vás, užívateľov, prístupný ihneď po prijatí všetkých podmienok, postupov a upozornení tu uvedených. Pokračovaním v používaní týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s Podmienkami ako aj informáciami o autorských právach.

AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TIETO STRÁNKY, ANI SI Z TÝCHTO STRÁNOK NESŤAHUJTE ŽIADNE SÚBORY.

2. Vekové obmedzenie

Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek požadovaný na legálnu konzumáciu alkoholu. V zmysle platnej slovenskej legislatívy je prístup na tieto stránky určený osobám starším ako 18 rokov. Pokiaľ ste pod hranicou zákonného minimálneho veku pre kúpu alkoholického nápoja v tom-ktorom regióne, krajine, štáte, z ktorého si tieto stránky prezeráte, môžete porušovať zákony alebo iné platné právne predpisy v krajine, v ktorej sa nachádzate alebo z ktorej sa pripájate na stránky Internetu a mali by ste tieto stránky okamžite opustiť. Pred vstupom na tieto webové stránky budete vyzvaní na zadanie vášho dátumu narodenia.

3. Zakázané používanie

Súhlasíte s tým, že tieto Internetové stránky, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete získať využitím týchto stránok, nebudete používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis. Webové stránky je možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

4. Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah

Naša spoločnosť nedáva žiadnu záruku na presnosť ani úplnosť tohto webu, ani na obsah akéhokoľvek webu alebo externého webu.

Tento web, spoločne so všetkými materiálmi, informáciami, službami a produktmi na stránkach webu uvedenými, sa poskytuje vo forme "tak, ako je" a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na týchto internetových stránkach je na Vaše vlastné riziko. V plnom rozsahu dovolenom príslušným zákonom Spoločnosť odmieta akékoľvek záruky, výslovné i odvodené, vrátane napr. mlčky predpokladanej záruky obchodovateľnosti a vhodnosti použitia ku konkrétnemu účelu alebo rozumnej starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo začlenené do týchto podmienok, či už na základe zákona alebo inak.

Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nekonáme žiadne vyhlásenia ani neručíme za:

5. Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti

V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, najmä ale nie len za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom na tieto Internetové stránky alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.

Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi Internetových stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou so stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na Internetové stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejneného.

6. Duševné vlastníctvo

Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah týchto webových stránok (vrátane ale nie len ochranné známky, slovné označenia, obrázky, nákresy, logá, symboly, všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich) sú vo vlastníctve Pivovary Topvar alebo ich Pivovary Topvar používajú na základe licencie, ktorou máme vyhradené práva. Nie je Vám udelené žiadne právo na obsah týchto stránok s výnimkou obmedzeného práva používať tieto webové stránky v súlade s Podmienkami.

7. Používanie týchto Internetových stránok

Pivovary Topvar umožňujú prezeranie a preberanie materiálov umiestnených na webových stránkach iba na osobné, nekomerčné účely a spôsoby užívania.

Nemáte oprávnenie resp. je zakázané:

V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup na tieto internetové stránky a súčasne zodpovedáte za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

8. Hypertextové odkazy

Pivovary Topvar na zvýšenie vášho pohodlia môžu na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky opúšťate naše Internetové stránky. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesledujeme. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na Vaše vlastné riziko a nenesieme za neho žiadnu zodpovednosť.

9. Zmeny Podmienok

Spoločnosť Pivovary Topvar je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok, bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Pivovary Topvar si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite prosím tieto naše Internetové stránky opustite.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Všeobecné informácie, zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše webové stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov s výnimkou oznámenia Vášho veku a krajiny, z ktorej pristupujete. Tieto údaje sú dôležité pre dodržanie ustanovení slovenských právnych predpisov, nakoľko na týchto stránkach sú propagované alkoholické nápoje. Spracovávať budeme aj Vašu IP adresu.

Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo nám poskytujete na účely nadviazania kontaktu s Vami a spracovania Vašej požiadavky. V závislosti od obsahu Vášho dotazu alebo požiadavky, môžu byť právnym základom spracúvania týchto osobných údajov opatrenia vykonané na Vašu žiadosť pred prípadným uzavretím zmluvy alebo oprávnený záujem spoločnosti spočívajúci najmä v zabezpečení možnosti reagovať na Váš podnet.

V niektorých prípadoch Vás však môžeme požiadať o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel, napríklad preto, aby ste sa mohli na našej stránke registrovať a vytvoriť si užívateľské konto.

Za týmto účelom sa prosím oboznámte s nižšie uvedenými informáciami a súhlasom so spracovaním osobných údajov, ak si prajete, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje za podmienok tu uvedených.

10.2. Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie Facebook súhlasíte:

Návštevou webových stránok, používaním aplikácií a sociálnych sietí Spoločnosti súhlasíte, aby naša spoločnosť automatizovane spracovávala Vaše osobné údaje, a to profilovaním, a to za týchto podmienok:

Návštevou webových stránok, aplikácií a sociálnych sietí Spoločnosti súhlasíte, aby sme vám zobrazovali marketingové zdelenia, a to za týchto podmienok:

Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.

Už udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať po odkliknutí príslušného políčka vo Vašom užívateľskom konte alebo emailom adresovaným na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

10.3 Spracovanie Vašich osobných údajov na základe iného právneho titulu ako súhlasu:

V prípade, že na našich stránkach nakúpite ako neregistrovaný užívateľ, Spoločnosť bude spracovávať Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica, popisné číslo, orientačné číslo, mesto, PSČ, štát), telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia) a to za účelom realizácie zmluvy a dodania objednaného tovaru. Po realizácií kúpnej zmluvy spracováva Spoločnosť Vaše osobné údaje pre svoj oprávnený záujem po dobu trvania akejkoľvek premlčacej lehoty súvisiacej s uzavretou kúpnou zmluvou.

Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem tých, ktorí sa priamo podieľajú na spracované objednávky (dopravcovia, prevádzkovatelia a pod.). Týmto osobám budú osobné údaje poskytované v nevyhnutnom rozsahu.

10.4. Poskytnutie informácii v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

Ako subjekt údajov – fyzická osoba – máte v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov č. 18/2018 Z v platnom znení voči našej Spoločnosti v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nasledujúce práva:

Spoločnosť Vás informuje, že od 25.5.2018 máte za podmienok stanovených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), voči Spoločnosti:

Spoločnosť Vás informuje o v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“).

Spoločnosť Vás informuje, že za podmienok stanovených v Nariadení, máte voči Spoločnosti:

Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti, námietku proti profilovaniu a voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Taktiež máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Za účelom uplatnenia svojich práv môžete kontaktovať Spoločnosť písomne na adrese jej sídla alebo na emailovej adrese personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

10.5. Vaše žiadosti v súvislosti s právom na prístup

V prípade, ak chcete uplatniť Vaše právo na prístup , môžete tak urobiť žiadosťou adresovanou na sídlo našej spoločnosti alebo emailom na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Spoločnosť Vám na vyžiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak o informácie požiadate elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, ak nepožiadate o iný spôsob. Pri spracovávaní žiadosti sme povinní preveriť Vašu totožnosť.

Vaše žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch (pri zohľadnení najmä množstva žiadostí a ich komplexnosti) môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takom prípade Vás o predĺžení lehoty a jeho pôvodoch budeme informovať. Informácie zásadne poskytujeme bezplatne. Ak by Vaše žiadosti boli zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúca sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

10.6. Spracovávanie osobných údajov osôb, ktoré nedovŕšili minimálny vek

Internetové Stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili minimálny vek podľa čl. 2 vyššie. Naším zámerom nie je teda spracovávať osobné údaje žiadnych osôb, ktoré ešte tohto minimálneho veku nedosiahli. Preto ako náhle zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím minimálneho veku, tieto údaje odstránime.

10.7. Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán

Za žiadnych okolností nebudeme predávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

10.8. Súbory „cookies“

Na týchto stránkach používame súbory cookies na to, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory cookie, bežne nazývané „cookies“ (čiže doslova koláčiky), sú malé textové dokumenty, ktoré stránka vo vašom počítači vytvorí, keď na ňu vstúpite.

Tieto Internetové stránky používajú jednako tzv. "Session cookies", tak aj tzv. "Persistent cookies". Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zatvoríte, alebo krátko potom. Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu ďalšiu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vyprší.

Tieto Internetové stránky používajú cookies, ktoré:

Cookies nie sú vírusy. Sú to textové súbory, ktoré neobsahujú žiaden program a tým pádom sa nedajú ani spustiť ako program. Súbor cookie sa nedokáže sám kopírovať ani rozosielať po internetovej sieti, váš prehliadač ho však pri každej návšteve odosiela stránke, ku ktorej patrí. Stránka tak dokáže zobraziť Vaše nastavenia.

Pomocou súborov "cookies" dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto Internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám. "Cookies" nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti Internetových stránok, nie je ale možné spojiť to s konkrétnym užívateľom. Súbory "cookies" ďalej využívame aj na účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme ich prostredníctvom eliminovali nutnosť zadávanie identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na Internetové stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia Internetových stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám Internetové stránky naďalej zobrazovali vo vami zvolenom jazyku alebo v určitej grafickej úprave.

Tieto stránky si môžete samozrejme prezerať aj bez súborov cookie, je však možné, že niektoré funkcie budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu však môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory cookie, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie získate pomocou „pomocníka“ vášho prehliadača.

Používaním týchto Internetových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov "cookies" vyššie uvedeným spôsobom.

11. Rozhodujúce právo

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach.

Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce alebo sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 25.5. 2018
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.